Przetargi

13.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż na skutek uwag IP podjęliśmy decyzję o wcześniejszym zamknięciu podstępowania 01/07/2017 z 13 lipca 2017 r. dotyczącego poszukiwania wykonawcy usług realizację usług polegających na stworzeniu programów szkoleniowych, dostarczeniu sprzętu oraz oprogramowania do tworzenia szkoleń on-line oraz zakupu oprogramowania do prowadzenia oraz do zarządzania szkoleniami.

Decyzja została podjęta w zgodzie z zapisami zapytania ofertowego pkt. 3 „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego (znacząco przekroczona założona przez Zamawiającego kwota na realizację zlecenia, pojawienie się błędów lub nieścisłości w specyfikacji). Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania przetargowego.”

Podstępowanie realizowane było w ramach projektu „Powstanie innowacyjnej platformy sprzedażowo-projektowej oraz Centrum Transferu Technologii (z autoryzowaną i certyfikowaną platformą szkoleniową) jako gwarancja podniesienia konkurencyjności firmy Masters Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne..

Dziękujemy za zainteresowanie oraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

 

UE