Zarządzanie projektami - Straszyn k/Gdańska - 05 wrzesieńCena szkolenia: 599 PLN netto
Język szkolenia: Polski
Szkolenie dwudniowe!


Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności profesjonalnego zarządzania i planowania projektów kadrze inżynierskiej. Zapewnienie idealnych warunków do samodzielnego działania każdego z uczestników szkolenia w ramach prowadzonych przez niego projektów jest główną ideą i celem szkolenia. Osoby tworzące zespół projektowy, a szczególnie jego liderzy i kierownicy, są „gwarantami sukcesu” projektów podejmowanych przez firmę.

Wiedząc o tym przygotowaliśmy program prezentujący niezbędne zagadnienia w oparciu o prezentację multimedialną o wysokich walorach dydaktyczno-kształcących, których uzupełnieniem jest warsztat samodzielnej pracy pozwalający na doskonalenie umiejętności praktycznych na wysokim poziomie. Jednocześnie umożliwiamy rozmowę i analizę wewnętrznych procesów zachodzących w firmie w trakcie kierowanych dyskusji, które wpłyną na ujednolicenie stanu wiedzy u wszystkich uczestników szkolenia, wzmacniając tym samym odpowiedzialność za przebieg pozyskiwania wiedzy.Metodyka szkolenia

Metoda szkolenia podąża za ideą rozwoju kompetencji i wiedzy na poziomie zawansowanym, gwarantującym uczestnikom szkolenia możliwość podejmowania twórczych i efektywnych działań z zakresie planowania i zarządzania projektem. Całe szkolenie jest oparte o projekt symulacyjny pozwalający na wykonanie poszczególnych kroków planistycznych niezbędnych przy prowadzeniu projektu (patrz harmonogram szkolenia). W przypadku symulacyjnym uczestnicy otrzymują opis sytuacji by sporządzić określone dokumenty ilustrujące założenia projektów. Do realizacji powyższych celów wykorzystywane są najpopularniejsze i najefektywniejsze narzędzia niezbędne w prowadzeniu projektów: wniosek projektowy, Matryce celów, Plan struktury projektu, Harmonogram projektu, Harmonogram finansowo- rzeczowy. Niezbędna do tego wiedza przekazywana jest w formie warsztatu z elementami dyskusji kierowanej a jej najważniejsze zagadnienia wspierane przez prezentację multimedialną.

 

Korzyści ze szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu.
 • Minimalizacja kosztów realizacji pewnych, szczególnych czynności w przedsiębiorstwie.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów firmy – ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa.
 • Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie.
 • Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi.
 • Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów.
 • Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji „specjalnych” przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

 

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

 • Zidentyfikowanie działań wstępnych ważnych dla realizacji projektu.
 • Określenie zakresu obowiązków i kompetencji decyzyjnych kierownika oraz członków zespołu projektowego.
 • Pozyskanie wiedzy, w jaki sposób należy realistycznie szacować nakład czasu, określić niezbędne zasoby i zaplanować koszty.
 • Zidentyfikowanie krytycznych elementów w projekcie.
 • Zapoznanie się ze sposobami koordynacji zasobów firmy (ludzi i sprzętu) podczas realizacji kilku projektów.
 • Pozyskanie wiedzy na temat narzędzi wspomagających przebieg projektu.
 • Zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe.
 1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie – istota zarządzania projektem (1 godzina)

  - Co to jest projekt?
  - Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
  - Etapy projektu oraz cykl życia projektu
  - Klient projektu i jego wymagania Interesariusze projektu
  - Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej
  - Organizacja i struktura projektu
  Warsztat: Analiza SWOT


 2. Definiowanie celów projektu, uzasadnienie biznesowe (2 godziny)

  - Cele projektu
  - Konflikty celów
  - Cele ogólne a szczegółowe Matryca celów projektu
  - Analiza wykonalności projektu
  Warsztat: definiowanie celów

 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - budowa zespołów projektowych (1 godzina)

  - Stała i zmienna struktura projektowa
  - Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu
  - Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu
  - Priorytetowość w projekcie Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych – zarządzanie wieloprojektowe
  - Zasady komunikacji w projekcie

 4. Definiowanie zakresu projektu (8 godzin)

  - Przygotowanie projektu
    - zlecenie projektowe
    - karta projektu
  - Start projektu
    - sesja startowa
    - podział projektu na fazy i moduły
  - Dokumentacja na potrzeby projektu
    - teczka projektu
    - zdefiniowanie obiegu dokumentów
    - podręcznik projektowy
    - dokumentacja techniczna projektu
  - Planowanie w projekcie
    - plan struktury projektu (WBS)
    - oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
    - planowanie cyklu realizacji
    - planowanie czasu (harmonogram, GANTT, PERT itd.)
    - ocena i planowanie oraz analiza obciążenia zasobów (metody redukcji kosztów stałych)
  - Tworzenie raportów na potrzeby projektów
  Warsztat: Tworzenie WBS, definiowanie nakładu czasu pracy, przypisywanie zasobów

 5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie (1,5)
  - Tradycyjne układy kosztów
  - Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
  - Sposoby kalkulacji kosztów
  - Budżet projektu
  - Harmonogram finansowy
  - Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)
  Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowego

 6. Analiza ryzyka związanego z projektem (1,5)
  - Źródła ryzyka PORTFOLIO ryzyka Analiza ryzyka związanego z umowami
  - Zarządzanie i kontrola ryzyka
  - Metody redukcji ryzyka w projekcie
  Warsztat: Tworzenie Portfolio ryzyka

 7. Realizacja projektu (1h)
  - Zarządzanie zmianą w projekcie
  - Podejmowanie decyzyjni o zmianie
  - Metody kompensowania zmian
  - Konsekwencje zmian w projekcie

PROCES REJESTRACJI

 • FORMULARZ REJESTRACJI
  Wypełnij formularz rejestracji znajdujący się po prawej stronie.
 • POTWIERDZENIE REJESTRACJI
  Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail, z linkiem potwierdzającym chęć udziału w warsztatach.
 • OCZEKIWANIE NA POTWIERDZENIE
  Osobną wiadomością potwierdzimy, odbycie warsztatów. Prześlemy również wtedy wszystkie niezbędne informacje odnośnie lokalizacji.

FORMULARZ REJESTRACJI